Övergripande mål

Corem har fem övergripande målområden, med hållbarhetsmål integrerade i verksamhetens olika delar. De långsiktiga målen sträcker sig över fem år och bryts även ner på årsbasis.

  Proaktiv och kundfokuserad förvaltning – aktiv och kundnära förvaltning med lokal förankring.
Corem ska vara kundernas förstahandsval och uppfattas som en god affärspartner. Det uppnås genom proaktiv, kundfokuserad och effektiv förvaltning. Därför arbetar Corem med egen personal inom såväl förvaltning och fastighetsskötsel som fastighetsutveckling.
En attraktiv arbetsgivare med god affärsetik – god affärsetik och kompetenta och engagerade medarbetare.
Kunniga och engagerade medarbetare bidrar till att driva Corem mot dess vision. Det når vi bland annat genom att säkerställa lika rättigheter och möjligheter, hälsosam arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och löpande kompetensutveckling.
Förädling, tillväxt och utveckling – strategiska transaktioner och värdeskapande fastighetsutveckling.
Kontinuerlig värdeökning av fastigheterna och tillväxt inom utvalda segment och geografiska regioner. Corem ska aktivt analysera marknaden och söka intressanta förvärvs-, förädlings-, och utvecklingsmöjligheter. Syftet är långsiktig värdeökning, breddat kunderbjudande, ökad flexibilitet, operativa synergier samt riskspridning.
Miljöhänsyn och resursbesparing – långsiktigt positiv utveckling för både Corem och dess omgivning.
Det övergripande syftet är att säkerställa en attraktiv fastighetsportfölj som skapar långsiktigt uthålliga värden samtidigt som negativ miljöpåverkan och utsläpp minimeras. Corems miljöarbete omfattar därför både förvaltning, ny-, till-, och ombyggnation samt innovativa lösningar som innebär att befintliga byggnader kan anpassas och få ökad livslängd.
Finansiellt – långsiktiga, stabila finanser med god avkastning till aktieägare.
Corem verkar inom en kapitalintensiv bransch och för att kunna vidareutveckla bolaget krävs god tillgång till kapital vid rätt tid och till rätt kostnad. Så genererar vi stabil och långsiktigt hållbar ekonomi med god avkastning till aktieägare.

För mer information om Corems mål och utfall, se sidorna 15-17 i  Corems Års- och hållbarhetsredovisning 2020.