Övergripande mål

Corem har fem övergripande målområden, med hållbarhetsmål integrerade i verksamhetens olika delar. De långsiktiga målen sträcker sig över fem år och bryts även ner på årsbasis.

 

Proaktiv och kundfokuserad förvaltning

Aktiv och kundnära förvaltning med lokal förankring

En attraktiv arbetsgivare med god affärsetik

God affärsetik och kompetenta och engagerade medarbetare

Förädling, tillväxt och utveckling

Strategiska transaktioner och värdeskapande fastighetsutveckling

Miljöhänsyn och resursbesparing

Långsiktigt positiv utveckling för både Corem och dess omgivning.

Finansiellt

Långsiktiga, stabila finanser med god avkastning till aktieägare

 

För mer information om Corems mål och utfall, se sidorna 15-17 i  Corems Års- och hållbarhetsredovisning 2020 som du hittar i vårt rapportarkiv.