Jobba hos oss

Inom Corem är engagemang, samarbete och eget ansvar viktiga ledord. Vi prioriterar medarbetarnas kompetens, trivsel och hälsa. Organisationen är decentraliserad med korta beslutsvägar och fokus på närhet till hyresgästerna.

Corem ska vara en arbetsplats där medarbetarna utvecklas och trivs. Arbetsklimatet ska inbjuda till delaktighet samt uppmuntra lärande och gemenskap. Medarbetare på Corem har stort eget ansvar och verksamheten drivs av stark samarbets- och entreprenörsanda.

För att stärka personalens delaktighet och engagemang – och därmed gynna Corems utveckling – finns en vinstandelsstiftelse för de anställda.

Lokal närvaro i våra regioner

Verksamheten är indelad i fyra geografiska regioner med sju lokala förvaltningskontor. Dessa sköter drift och förvaltning av fastigheterna samt den löpande kontakten med hyresgästerna. På huvudkontoret i centrala Stockholm finns affärsstödjande funktioner som ekonomi, hyresadministration fastighetstransaktioner, uthyrning, kommunikation, IT och HR.

Allas lika värde

Allas lika värde är en av de viktiga grundprinciperna för oss på Corem, och det gäller både hur medarbetare, kollegor, kunder och leverantörer bemöts. Diskriminering eller särbehandling får aldrig förekomma. Alla medarbetare ska kunna förena arbete och föräldraskap och Corem uppmuntrar både män och kvinnor till föräldraledighet

Sund och säker arbetsmiljö

Arbetsmiljön inom Corem ska vara trygg och säker. Frågor runt hälsa och arbetsmiljö följs löpande upp av den arbetsmiljökommitté som finns inom bolaget.

Med god hälsa hos samtliga medarbetare som mål är det proaktiva arbetet med hälsovård högt prioriterat. Friskvård uppmuntras både genom årliga friskvårdsbidrag och gemensamma friskvårdsaktiviteter som exempelvis deltagande i Spring för Livet och Premiärmilen. Anställda erbjuds regelbundna hälsokontroller och omfattas av en förmånlig sjukvårdsförsäkring som säkerställer snabb och kvalificerad vård om behov uppstår.

Frågor om arbetsmiljö ingår i den medarbetarenkät som genomförs årligen. Dessa omfattar både fysisk och social arbetsmiljö, och inkluderar frågor om bland annat arbetstider, arbetsredskap och -hjälpmedel, stress, diskriminering och social arbetsmiljö i stort.

De senaste årens resultat från medarbetarenkäten visar på ett mycket gott helhetsbetyg för Corem som arbetsgivare. En överväldigande majoritet av de anställda ger också Corem goda eller mycket goda rekommendationer som arbetsgivare. Det är vi väldigt stolta över! /Ewa Sporrong-Vinberg, HR-ansvarig

Är du intresserad av att arbeta tillsammans med oss? Ta gärna kontakt!

Våra lediga jobb

Drifttekniker till Jordbro