Corems regioner

Corems fastigheter är geografiskt samlade kring Sveriges största städer och logistiska nav. Beståndet är indelat i fyra regioner: Region Stockholm, Region Syd, Region Väst samt Region Småland. Region Stockholm är störst och präglas av en stark hyresmarknad medan Region Väst har en stor andel nyutveckling.

 

Stockholm

Stockholmsregionen är den region i Sverige som haft högst tillväxt historiskt, en utveckling som bedöms hålla i sig. Här har Corem majoriteten av sitt bestånd, cirka 56 procent av fastighetsvärdet.

Hyresmarknaden för logistikfastigheter är mycket stark men också differentierad beroende på läge. Det råder brist på byggbar mark i stadsnära lägen och närförort. Det för med sig att tidigare industriområden omvandlas till exempelvis bostadsområden. Förädling och vidareutveckling av användning är därför nyckelaktiviteter i Region Stockholm.

Corems fastigheter är samlade i ett flertal förvaltningsområden, till exempel Jordbro, Arlandastad, Veddesta, Bredden och Sätra. De har alla mycket goda förutsättningar för verksamhet inom citylogistik.

Syd

Skåne är en av Sveriges främsta knutpunkter för logistik. Här finns väl utbyggd infrastruktur som skapar bra förutsättningar för resor utanför Sveriges gränser och ett geografiskt läge som tillåter ett stort godsflöde till övriga landet.

Regionen präglas av relativt god tillgång på mark vilket skapar många etableringsalternativ. Hyresmarknaden visar fortsatt expansion och befolkningen ökar i regionen.

Corems Region Syd omfattar främst Malmö – med beståndet samlat i Fosie/ Elisedal respektive i Malmös Östra Hamn – Köpenhamn och Svedala. I det framväxande logistikområdet Malmö Norra Hamn har vi avtal om markanvisning för nyproduktion.

Av fastighetsvärdet återfinns 12 procent av Corems bestånd i region Syd.

Väst

Region Väst omfattar Göteborg och Borås, båda väl etablerade logistiklägen.

Göteborg har Nordens största import- och exporthamn med en räckvidd om cirka 190 miljoner människor. Corems bestånd i Göteborg är koncentrerat till Härryda, Mölndal och Hisings Backa. Beståndet i Hisings Backa har ett utmärkt kommunikationsläge som kommer förbättras ytterligare genom att det är beläget intill den kommande Marieholmstunneln.

Borås har, tack vare stadens tillgång till järn- och motorvägar samt närheten till Landvetter och Göteborg, bra kommunikationer och är en väl etablerad logistikort.

I såväl Göteborg som Borås investerar Corem i fastighetsutveckling. Corems koncept för handelsplatser för yrkesbutiker – Pro Stop – har nyligen etablerats i Hisings Backa och Borås. I Borås finns även företagsparken Sandlid Business Park där Ericsson och ICA Bank & Försäkring sitter i moderna, hyresgästanpassade kontorslokaler.

Region Väst är Corems näst största region med 23 procent av fastighetsvärdet.

Småland

Corems bestånd i Småland är koncentrerat till Jönköping som tack vare ett centralt läge och goda kommunikationer har ett av landets bästa logistiklägen. En fastighet i Växjö ingår också i beståndet.

Från Jönköping kan cirka 30 procent av Sveriges befolkning nås inom en radie av 17 mil och regionen har mycket goda vägförbindelser, då E4 från Stockholm till Helsingborg och Malmö passerar regionen. Här går även riksväg 40 till Göteborg.

Tack vare att en stark företagskultur genomsyrar regionen finns en hög efterfrågan på lager- och lättindustrilokaler, främst inom områden längs med stambanan och E4:an.

9 procent av fastighetsvärdet finns i region Småland.