Riskhantering

Corems övergripande mål är att ge en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital och därmed långsiktigt skapa aktieägarvärde för aktieägarna. Detta görs genom att investera i och förvalta fastigheter i logistikområden samt äga aktier i noterade nordiska fastighetsbolag. All affärsverksamhet är förenad med ett visst mått av risktagande, risker vilka kan påverka verksamhet, finansiell ställning och resultat. Med god och proaktiv hantering kan risker också föra med sig möjligheter

Inom bolaget finns riktlinjer, processer och rutiner som syftar till att minimera risker men ändå tillåta en hög affärsmässighet. Risker relaterade till Corems verksamhet, liksom deras sannolikhet och hantering, identifieras i en strukturerad process minst årligen av koncernledningen. Riskerna informeras och diskuteras sedan i Corems styrelse. Risker, deras bedömda sannolikhet samt aktuell bevakning och hantering visas nedan.

Våra risker finns främst inom nedan områden.

 • Konjunktur och makroekonomiska faktorer
 • Covid-19
 • Värdeförändring fastigheter
 • Hyresintäkter och uthyrningsgrad
 • Drift- och underhållskostnader samt teknisk standard
 • Projekt
 • Transaktion
 • Noterade innehav
 • Finansiering, refinansiering, likviditet
 • Räntor
 • Valuta
 • Politiska beslut; lagar och regelverk
 • Skatt
 • Miljö
 • Medarbetare
 • Affärsetik, anseende och varumärke
 • Leverantörer
 • It- och informationssäkerhet

Ett fördjupat avsnitt om risker och riskhantering finns i vår senaste årsredovisning. Den kan du ladda ner här.