Redovisningsprinciper

Corem Property Group AB (publ), organisationsnummer 556463-9440, är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Moderbolagets aktier är sedan den 24 juni 2009 noterade på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. Dessförinnan var bolaget noterat på Nordic Growth Market (NGM Equity). Adressen till huvudkontoret är Riddargatan 13C, 114 51 Stockholm.

Koncernredovisningen för år 2019 består av moderbolaget och dess dotter-och intresseföretag, tillsammans benämnd Koncernen. Koncernens resultat- och balansräkning och moderbolagets resultat- och balansräkning fastställdes på årsstämman den 29 april 2020.

Ladda ner redovisningsprinciper här: Corem_Redovisningsprinciper 2019