Redovisningsprinciper

Corem Property Group AB (publ), organisationsnummer 556463-9440, är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Moderbolagets aktier är noterade på NASDAQ Stockholm, Large Cap. Adressen till huvudkontoret är Riddargatan 13C, 114 51 Stockholm.

Koncernredovisningen för år 2020 består av moderbolaget och dess dotter-och intresseföretag, tillsammans benämnd Koncernen. Koncernens resultat- och balansräkning och moderbolagets resultat- och balansräkning fastställdes på årsstämman den 29 april 2021.

För mer information om Corems redovisningsprinciper, se sida 83-86 i Års- och hållbarhetsredovisning 2020.