Finansiell statistik

Ladda ner

Resultaträkningar

Resultaträkningar 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Belopp i MKR
Intäkter 961 965 900 740 626 621
Fastighetskostnader -260 -232 -199 -166 -145 -141
Driftsöverskott 701 733 701 574 481 480
Central administration -39 -40 -36 -32 -41 -26
Finansnetto -262 -313 -301 -266 -239 -252
Förvaltningsresultat 400 380 364 276 201 202
Resultatandelar enligt kapitalandelsmetoden 148 499 346 314 325 180
Resultat från försäljning av andelar i intresseföretag - - - 30 2 -
Realiserade värdeförändringar fastigheter 1 0 3 2 10 0
Orealiserade värdeförändringar fastigheter 1 695 458 344 496 255 138
Värdeförändringar finansiella placeringar 1 089 - - - - -
Orealiserade värdeförändringar derivat -17 12 62 -101 114 -358
Resultat före skatt 3 315 1 349 1 119 1 017 905 162
Skatt -201 -166 -182 -102 -105 -50
Periodens resultat 3 114 1 183 937 915 800 112
Övrigt totalresultat
Poster som kan omföras till periodens resultat
Omräkningsdifferenser mm. -8 16 4 4 -7 7
Totalresultat för perioden hänförligt till moderbolagets aktieägare 3 106 1 199 941 919 793 119
Antal aktier och resultat per aktie
Resultat per stamaktie 8,35 3,05 2,33 2,14 1,82 0,11
Antal utestående stamaktier vid periodens utgång 364 269 505 364 269 505 366 374 305 375 738 853 403 653 036 403 764 136
Genomsnittligt antal utestående stamaktier 364 269 505 364 727 545 371 837 353 394 097 875 403 655 896 414 331 308
Antal utestående preferensaktier vid periodens utgång 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 305 660 3 305 660