Finansiell statistik

Ladda ner

Resultaträkningar

Resultaträkningar 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Belopp i MKR
Intäkter 626 740 900 965 961 894
Fastighetskostnader -145 -166 -199 -232 -260 -226
Driftsöverskott 481 574 701 733 701 668
Central administration -41 -32 -36 -40 -39 -39
Finansnetto -239 -266 -301 -313 -262 -209
Förvaltningsresultat 201 276 364 380 400 420
Resultatandelar enligt kapitalandelsmetoden 325 314 346 499 148 -
Resultat från försäljning av andelar i intresseföretag 2 30 - - - 17
Realiserade värdeförändringar fastigheter 10 2 3 0 1 742
Orealiserade värdeförändringar fastigheter 255 496 344 458 1 695 759
Värdeförändringar finansiella placeringar - - - - 1 089 -1 042
Orealiserade värdeförändringar derivat 114 -101 62 12 -17 -31
Resultat före skatt 905 1 017 1 119 1 349 3 315 106
Skatt -105 -102 -182 -166 -201 -214
Periodens resultat 800 915 937 1 183 3 114 -108
Övrigt totalresultat
Poster som kan omföras till periodens resultat
Omräkningsdifferenser mm. -7 4 4 16 -8 -11
Totalresultat för perioden hänförligt till moderbolagets aktieägare 793 919 941 1 199 3 106 -119
Antal aktier och resultat per aktie
Resultat per stamaktie 1,82 2,14 2,33 3,05 8,35 -0,52
Antal utestående stamaktier vid periodens utgång 403 653 036 375 738 853 366 374 305 364 269 505 364 269 505 343 194 505
Genomsnittligt antal utestående stamaktier 403 655 896 394 097 875 371 837 353 364 727 545 364 269 505 343 429 054
Antal utestående preferensaktier vid periodens utgång 3 305 660 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000