Finansiell statistik

Ladda ner

Resultaträkningar

Resultaträkningar Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021
Belopp i MKR
Intäkter 261 270 270 209 212 223 215 222 234 258 378 1 072
Fastighetskostnader -71 -78 -62 -52 -68 -57 -53 -50 -66 -74 -103 -304
Driftsöverskott 190 192 208 157 144 166 162 172 168 184 275 768
Central administration inkl Förvärskostnader -10 -11 -10 -9 -9 -10 -10 -9 -10 -9 -42 -35
Finansnetto -80 -77 -77 -50 -45 -36 -47 -43 -68 -15 -79 -213
Tomträttsavgälder - -3 -4 -3 -3 -3 -4 -3 -5 -3 -5 -15
Finansnetto inklusive tomträttsavgälder -80 -80 -81 -53 -48 -39 -51 -46 -73 -18 -84 -228
Förvaltningsresultat 100 101 117 95 87 117 101 117 85 157 149 505
Resultat bostadsutveckling - - - - - - - - - - -5 -32
Resultatandelar enligt kapitalandelsmetoden 250 90 58 - - - - - - - - 3
Realiserade värdeförändringar fastigheter 0 0 0 0 0 0 0 0 17 - 0 -3
Orealiserade värdeförändringar fastigheter 168 173 596 693 233 81 20 286 456 481 300 736
Värdeförändringar finansiella placeringar - - - 305 784 -1 633 28 470 93 -191 805 -9
Värdeförändringar derivat -30 -37 -41 -28 89 -27 -35 3 28 83 8 86
Resultat före skatt 488 327 730 1 065 1 193 -1 462 114 775 679 530 1 257 1 286
Skatt -49 -65 -148 124 -112 60 -39 -117 -118 -121 -129 -298
Periodens resultat 439 262 582 1 189 1 081 -1 402 75 658 561 409 1 128 988
Övrigt totalresultat
Poster som kan omföras till periodens resultat
Omräkningsdifferenser mm. 0 13 4 -20 -5 12 -12 2 -13 5 -3 154
Totalresultat för perioden hänförligt till moderbolagets aktieägare 439 275 586 1 169 1 076 -1 390 63 660 548 414 1 125 1 142
Antal aktier och resultat per aktie
Resultat per stamaktie av serie A och B, kr 1.16 0.67 1.55 3.21 2.92 -4.13 0.17 1.87 1.58 1.14 1.06 0.81
Antal utestående stamaktier serie A och B vid periodens utgång 364 269 505 364 269 505 364 269 505 364 269 505 364 269 505 343 194 505 343 194 505 343 194 505 343 194 505 343 194 505 1 053 374 1 084 778
Genomsnittligt antal utestående stamaktier serie A och B 364 269 505 364 269 505 364 269 505 364 269 505 364 269 505 344 137 857 343 194 505 343 194 505 343 194 505 343 194 505 677 487 1 068 052
Antal utestående stamaktier D vid periodens utgång - - - - - - - - - - 7 178 7 546
Antal utestående preferensaktier vid periodens utgång 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 11 886 12 415