Finansiell statistik

Ladda ner

Resultaträkningar

Resultaträkningar Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020
Belopp i MKR
Intäkter 261 270 270 209 212 223 215 222 234
Fastighetskostnader -71 -78 -62 -52 -68 -57 -53 -50 -66
Driftsöverskott 190 192 208 157 144 166 162 172 168
Central administration -10 -11 -10 -9 -9 -10 -10 -9 -10
Finansnetto -80 -77 -77 -50 -45 -36 -44 -73
Tomträttsavgälder -3 -4 -3 -3 -3 -7
Finansnetto inklusive tomträttsavgälder -80 -80 -81 -53 -48 -39 -51 -46
Förvaltningsresultat 100 101 117 95 87 117 101 117 85
Resultatandelar enligt kapitalandelsmetoden 250 90 58 - - 0 0 0 0
Realiserade värdeförändringar fastigheter 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Orealiserade värdeförändringar fastigheter 168 173 596 693 233 81 20 286 456
Värdeförändringar finansiella placeringar - - - 305 784 -1 633 28 470 93
Värdeförändringar derivat -30 -37 -41 -28 89 -27 -35 3 28
Resultat före skatt 488 327 730 1 065 1 193 -1 462 114 775 679
Skatt -49 -65 -148 124 -112 60 -39 -117 –118
Periodens resultat 439 262 582 1 189 1 081 -1 402 75 658 561
Övrigt totalresultat
Poster som kan omföras till periodens resultat
Omräkningsdifferenser mm. 0 13 4 -20 -5 12 -12 2 -13
Totalresultat för perioden hänförligt till moderbolagets aktieägare 439 275 586 1 169 1 076 -1 390 63 660 548
Antal aktier och resultat per aktie
Resultat per stamaktie 1.16 1 2 3 3 -4 0,17 2 1.58
Antal utestående stamaktier vid periodens utgång 364 269 505 364 269 505 364 269 505 364 269 505 364 269 505 343 194 505 343 194 505 343 194 505 343 194 505
Genomsnittligt antal utestående stamaktier 364 269 505 364 269 505 364 269 505 364 269 505 364 269 505 344 137 857 343 194 505 343 194 505 343 194 505
Antal utestående preferensaktier vid periodens utgång 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000