Finansiell statistik

Ladda ner

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys 2019 2018 2017 2016 2015 2014
1 januari-31 december
Den löpande verksamheten
Driftsöverskott 701 733 701 574 481 480
Central administration -39 -40 -36 -32 -41 -26
Avskrivningar 1 0 1 0 1 1
Erhållen ränta, utdelningar mm 64 59 28 58 54 49
Erlagd ränta mm -275 -300 -293 -254 -233 -263
Tomträttsavgälder -13 - - - - -
Betald inkomstskatt -7 -1 -3 0 -4 -75
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital 432 451 398 346 258 166
Förändring av kortfristiga fordringar -13 -19 23 2 43 -62
Förändring av kortfristiga skulder 48 16 19 63 37 9
Kassaflöde från den löpande verksamheten 467 448 440 411 338 113
Investeringsverksamheten
Investeringar i ny-, till- och ombyggnationer -506 -354 -340 -385 -172 -99
Förvärv av fastigheter -350 -1 181 -619 -2 186 -423 -718
Avyttring av fastigheter 3 920 59 442 191 324 97
Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan 0 0 0 1 0 3
Förändring övriga anläggningstillgångar 0 37 -42 340 7 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 3 064 -1 439 -559 -2 039 -264 -717
Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare -236 -218 -192 -179 -124 -119
Återköp av egna aktier - -19 -80 -166 -1 -62
Nyemission - - 0 89 - -
Lösen av räntederivat - -69 - - - -
Kortfristiga placeringar -1 372 - - - - -
Upptagna lån 2 741 4 381 2 994 2 995 1 267 914
Amorterade lån -4 670 -3 104 -2 576 -1 144 -1 224 -212
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 537 971 146 1 595 -82 521
Årets kassaflöde -6 -20 27 -33 -8 -83
Likvida medel vid årets början 14 34 7 40 48 131
Likvida medel vid årets slut 8 14 34 7 40 48