Finansiell statistik

Ladda ner

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 januari-31 december
Den löpande verksamheten
Driftsöverskott 481 574 701 733 701 668
Central administration -41 -32 -36 -40 -39 -39
Avskrivningar 1 0 1 0 1 1
Erhållen ränta, utdelningar mm 54 58 28 59 64 84
Erlagd ränta mm -233 -254 -293 -300 -275 -262
Tomträttsavgälder - - - - -13 -13
Betald inkomstskatt -4 0 -3 -1 -7 -7
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital 258 346 398 451 432 432
Förändring av kortfristiga fordringar 43 2 23 -19 -13 -24
Förändring av kortfristiga skulder 37 63 19 16 48 -38
Kassaflöde från den löpande verksamheten 338 411 440 448 467 370
Investeringsverksamheten
Investeringar i ny-, till- och ombyggnationer -172 -385 -340 -354 -506 -741
Förvärv av fastigheter -423 -2 186 -619 -1 181 -350 -478
Avyttring av fastigheter 324 191 442 59 3 920 60
Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan 0 1 0 0 0 -854
Förändring övriga anläggningstillgångar 7 340 -42 37 0 -3
Kassaflöde från investeringsverksamheten -264 -2 039 -559 -1 439 3 064 -2 016
Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare -124 -179 -192 -218 -236 -278
Återköp av egna aktier -1 -166 -80 -19 - -498
Nyemission - 89 0 - - 0
Lösen av räntederivat - - - -69 - 0
Kortfristiga placeringar - - - - -1 372 197
Upptagna lån 1 267 2 995 2 994 4 381 2 741 4 079
Amorterade lån -1 224 -1 144 -2 576 -3 104 -4 670 -1 847
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -82 1 595 146 971 -3 537 1 653
Årets kassaflöde -8 -33 27 -20 -6 7
Likvida medel vid årets början 48 40 7 34 14 8
Likvida medel vid årets slut 40 7 34 14 8 15