Finansiell statistik

Ladda ner

Balansräkningar

Balansräkningar 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Belopp i MKR
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter 7 776 10 667 11 539 13 479 12 114 14 002
Nyttjanderättstillgångar - - - - 209 218
Innehav redovisade enligt kapitalandelsmetoden 1 460 1 395 1 714 2 165 - -
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde - - - - 3 191 4 347
Uppskjuten skattefordran 54 - - - - -
Övriga anläggningstillgångar 2 11 2 2 5 7
Summa anläggningstillgångar 9 292 12 073 13 255 15 646 15 519 18 574
Omsättningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar 38 38 64 52 62 85
Kortfristiga placeringar - - - - 1 542 -
Likvida medel 40 7 34 14 8 15
Summa omsättningstillgångar 78 45 98 66 1 612 100
SUMMA TILLGÅNGAR 9 370 12 118 13 353 15 712 17 131 18 674
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare
Summa eget kapital 3 011 3 671 4 340 5 302 8 172 7 277
Långfristiga skulder
Räntebärande långfristiga skulder 4 783 5 222 5 572 7 574 5 264 5 510
Långfristiga leasingskulder - - - - 209 218
Uppskjuten skatteskuld - 55 230 395 592 800
Derivat 454 555 493 407 424 455
Övriga långfristiga skulder 3 4 4 8 7 7
Summa långfristiga skulder 5 240 5 836 6 299 8 384 6 496 6 990
Kortfristiga skulder
Räntebärande kortfristiga skulder 877 2 307 2 391 1 694 2 091 4 086
Övriga kortfristiga skulder 242 304 323 332 372 321
Summa kortfristiga skulder 1 119 2 611 2 714 2 026 2 463 4 407
Summa skulder 6 359 8 447 9 013 10 410 8 959 11 397
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 370 12 118 13 353 15 712 17 131 18 674