Corem som investering

Corem är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, MidCap. Vi förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva logistikområden.

Sedan Corem bildades 2007 har Corem visat god tillväxt och samtidigt försett sina ägare med stadigt ökad avkastning. Vi siktar på att vara det ledande fastighetsbolaget inom vårt segment i kombination med att ge Corems aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital.

Kontinuerlig tillväxt Corem har sedan bildandet visat kontinuerlig tillväxt. Tillväxten har skett i stadig takt och med bibehållen lönsamhet. Målet är att vara ledande inom fastigheter för citynära logistik, varför fortsatt tillväxt är en viktig del i Corems strategi. Fastighetsbeståndet är beläget kring Sveriges största städer och logistiska nav, i lägen som är värdefulla för bolagets hyresgäster. Rätt geografiskt läge och potential för förädling är viktiga faktorer vid förvärv, för att säkerställa en fortsatt framgångsrik tillväxt.
Stabil grund Corem äger och förvaltar cirka 1 000 tkvm med en ekonomisk uthyrningsgrad om 91 procent. Det ger en trygg bas för verksamheten. Korta beslutsvägar och lokal närvaro är viktiga för att vara en god affärspartner till hyresgäster och tillsammans med ett brett utbud skapas långsiktiga affärsrelationer, där kunder har möjlighet att utvecklas och växa inom Corems bestånd. Genom ett fastighetsbestånd som är samlat geografiskt skapas även värdefulla synergier i förvaltningen. Corems fastighetsbestånd har med sin geografiska koncentration och proaktiva förvaltning visat god avkastning sedan starten.
Förädling och utveckling Fortsatt förädling och utveckling av fastigheterna genererar mervärden i form av ökade fastighetsvärden, lägre driftskostnader och nöjdare kunder. Corem investerar kontinuerligt i förädling av fastigheterna, i form av såväl hyresgästanpassningar, underhålls- och energibesparingsåtgärder. Fortsatt förädling av fastigheterna är viktigt för en långsiktigt stark och god utveckling av bolaget. Marknadsutvecklingen bevakas som del i att göra rätt långsiktiga investeringar i beståndet. Nyproduktion av fastigheter kan ge god avkastning och genom bolagets projektutveckling kan skräddarsydda nyproduktioner erbjudas. Corem investerar också i energioptimering och använder alltid sunda byggnadsmaterial i fastigheterna.
God avkastning Corem är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap med tre aktieslag, stamaktie av serie A, stamaktie av serie B och preferensaktie. Bolagets utdelningspolicy är att över tid dela ut lägst 35 procent av bolagets förvaltningsresultat med avdrag för preferensaktiers rätt till utdelning om 20,00 kr per aktie och år. Corem har sedan 2007 kontinuerligt försett sina ägare med stadig avkastning på investerat kapital, genom långsiktigt fokus och effektiv förvaltning. Sedan börsintroduktionen har utdelningen i kronor per aktie aldrig sänkts.