Corem som investering

Corem är en långsiktig fastighetsägare samt en aktiv ägare i nordiska fastighetsbolag. Inom fastighetsverksamheten förvärvar, förvaltar och förädlar Corem kommersiella fastigheter i attraktiva storstads- och tillväxtområden.

Corem har sedan bildandet 2007 arbetat med aktiv fastighetsförvaltning och förädling och skapat värden för sina aktieägare genom utdelning och värdetillväxt i aktien. Den gedigna branschkunskapen skapar goda förutsättningar för såväl aktivt ägande i andra noterade fastighetsbolag som för värdeskapande i den egna fastighetsportföljen. Att ha ett hållbart arbetssätt är en integrerad del av verksamheten och en förutsättning för långsiktigt värdeskapande.

Ett fastighetsbolag i tillväxt Corem har sedan bildandet aktivt utvecklat och utökat fastighetsbeståndet, främst genom förvärv av fastigheter. Tillväxten har skett i stadig takt och med bibehållen lönsamhet. Fokus är på fastigheter i rätt geografiskt läge och med potential för förädling. Under 2020 expanderade beståndet genom projektutveckling och förvärv. Sedan juni 2021 utgör Klövern dotterbolag till Corem, vilket expanderat breddat vårt kund- och produkterbjudande både vad gäller typ av lokaler och geografier.
Stabil grund i fokuserad förvaltning Corem har en stabil bas i sina förvaltningsverksamhet. Beståndet omfattade per årsskiftet cirka 1 miljon kvm, och sedan förvärvet av Klövern omfattar beståndet cirka 3,5 miljoner kvm. Med en bred kundbas om cirka 5 000 hyresgäster och en ekonomisk uthyrningsgrad om 91 procent per Q2 2021 utgör det en trygg bas för verksamheten och en stabil grund för framtida investeringar. Ett geografiskt samlat bestånd ger närhet till kunder och värdefulla synergier i förvaltningen. Förvaltning i egen regi är en grundbult för att skapa värden över tid och Corems proaktiva förvaltning har givit god avkastning sedan starten.
Kontinuerlig förädling och utveckling Förädling och utveckling av fastighetsbeståndet har blivit en allt viktigare del av verksamheten de senaste åren och skapar ökade värden både i form av ökade fastighetsvärden, lägre driftskostnader och nöjdare kunder. Corem investerar löpande i förädling för att anpassa beståndet till skiftande kundbehov och marknadsförutsättningar samt för att öka värdet av fastighetsbeståndet. Kontinuerliga investeringar i förädling och utveckling är viktigt för en långsiktigt god utveckling av bolaget och stark värdeutveckling av fastighetsbeståndet
God avkastning till ägare Corem är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap med fyra aktieslag, stamaktie av serie A, stamaktie av serie B, stamaktie av serie D och preferensaktie. Bolagets utdelningspolicy är att långsiktigt dela ut lägst 35 procent av redovisat förvaltningsresultat med avdrag för preferensaktiers och stamaktier avs serie D’s rätt till utdelning. Corem har sedan 2007 kontinuerligt försett sina ägare med stadigt ökande avkastning på investerat kapital.
Hållbart över tid Corems affärsidé bygger på långsiktigt fastighetsägande, med kontinuerlig förvaltning, förädling och utveckling för att ge god värdeutveckling över många år. Alla delar av verksamheten präglas av att skapa värden inte bara för idag utan över lång tid. Det innebär att kombinera en ekonomiskt hållbar affärsverksamhet med hög affärsetik, socialt ansvarstagande och miljöhänsyn. Det ger en långsiktighet som genomsyrar både affär och arbetssätt. Hållbarhetsarbetet är integrerat i alla delar av verksamheten och avgörande för vårt långsiktiga värdeskapande. Ett hållbart företagande stärker konkurrenskraften, både genom att minska de operativa riskerna och säkerställa att Corem är en god affärspartner och attraktiv arbetsgivare med högt förtroende. Hållbarhetsarbetet styrs utifrån tre fokusområden: Miljö- och resursbesparing, God affärspartner samt Attraktiv arbetsgivare. Energibesparing är ett av de mest centrala hållbarhetsmålen.