Corem som investering

Corem är en långsiktig fastighetsägare samt en aktiv ägare i nordiska fastighetsbolag. Inom fastighetsverksamheten förvärvar, förvaltar och förädlar Corem fastigheter i attraktiva logistikområden med målet att vara ledande inom fastigheter för citylogistik.

Corem har arbetat med lager- och logistikfastigheter sedan bildandet 2007 och skapat värden för sina aktieägare genom utdelning och värdetillväxt i aktien. Den gedigna branschkunskapen skapar goda förutsättningar för såväl aktivt ägande i andra noterade fastighetsbolag som för värdeskapande i den egna fastighetsportföljen. Att ha ett hållbart arbetssätt är en integrerad del av verksamheten och en förutsättning för långsiktigt värdeskapande.

Ett fastighetsbolag i tillväxt Corem har sedan bildandet aktivt utvecklat och utökat fastighetsbeståndet, främst genom förvärv av fastigheter. Tillväxten har skett i stadig takt och med bibehållen lönsamhet. Fokus är på fastigheter i tillväxtområden med god framtidspotential och målet är att vara ledande inom fastigheter för citynära logistik på utvalda orter. Fortsatt tillväxt är därför en viktig del i Corems strategi och rätt geografiskt läge och potential för förädling är nyckelfaktorer vid förvärv. Under 2020 har beståndet expanderat genom projektutveckling och förvärv. Fastighetsbeståndets area och värde/kvm
Stabil grund i fokuserad förvaltning Corem äger och förvaltar nästan 1 miljard kvm uthyrbar area i attraktiva lägen. Med ett hyresvärde om 970 mkr, en bred kundbas med 670 unika hyresgäster och en ekonomisk uthyrningsgrad om 93 procent i slutet av 2020 utgör beståndet en trygg bas för verksamheten och en stabil grund för framtida investeringar. Ett geografiskt samlat bestånd ger närhet till kunder och värdefulla synergier i förvaltningen. Förvaltning i egen regi är en grundbult för att skapa värden över tid och Corems proaktiva förvaltning har givit god avkastning sedan starten.  Förvaltningsresultat och överskottsgrad
Kontinuerlig förädling och utveckling Förädling och utveckling av fastighetsbeståndet har blivit en allt viktigare del av verksamheten de senaste åren och skapar ökade värden både i form av ökade fastighetsvärden, lägre driftskostnader och nöjdare kunder. Corem investerar löpande i förädling och under 2020 investerades 741 mkr i hyresgästanpassningar, nyproduktion, underhållsprojekt och energibesparingsåtgärder. Kontinuerliga investeringar i förädling och utveckling är viktigt för en långsiktigt god utveckling av bolaget och stark värdeutveckling av fastighetsbeståndet Fördelning projektinvesteringar 2020 andel, %
God avkastning till ägare Corem är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fyra aktieslag, stamaktie av serie A, stamaktie av serie B, stamaktie av serie D och preferensaktie. Bolagets utdelningspolicy är att långsiktigt dela ut lägst 35 procent av redovisat förvaltningsresultat med avdrag för preferensaktiers rätt till utdelning om 20,00 kr per aktie och år. Corem har sedan 2007 kontinuerligt försett sina ägare med stadigt ökande avkastning på investerat kapital.
Se även pressmeddelande om finansiella mål från 6 maj 2021.
 Utdelning kr/aktie
Hållbart över tid Corems affärsidé bygger på långsiktigt fastighetsägande, med kontinuerlig förvaltning, förädling och utveckling för att ge god värdeutveckling över många år. Alla delar av verksamheten präglas av att skapa värden inte bara för idag utan över lång tid. Det innebär att kombinera en ekonomiskt hållbar affärsverksamhet med hög affärsetik, socialt ansvarstagande och miljöhänsyn. Det ger en långsiktighet som genomsyrar både affär och arbetssätt. Hållbarhetsarbetet är integrerat i alla delar av verksamheten och avgörande för vårt långsiktiga värdeskapande. Ett hållbart företagande stärker konkurrenskraften, både genom att minska de operativa riskerna och säkerställa att Corem är en god affärspartner och attraktiv arbetsgivare med högt förtroende. Hållbarhetsarbetet styrs från och med 2021 utifrån tre fokusområden: Miljö- och resursbesparing, God affärspartner samt Attraktiv arbetsgivare. Energibesparing är ett av de mest centrala hållbarhetsmålen. Energibesparing över 10 år kWh/kvm