Klimatpåverkan

Corem ska vara klimatneutralt i hela värdekedjan år 2035.

En strategiskt avgörande fråga.

Utmaningarna som världen, fastighetsbranschen och Corem står inför är stora. Men lösningarna finns. För bygg- och fastighetssektorn handlar klimatutmaningarna om att reducera koldioxidavtrycket från befintliga byggnader, att använda existerande byggnader på ett effektivare sätt och att bygga nytt med minimal klimatpåverkan.

För Corem kommer det nya övergripande målet om klimatneutral verksamhet till 2035 vara styrande för allt vi gör långsiktigt inom förvaltning och utveckling av fastighetsbeståndet. För Corem är klimatomställningen en strategiskt avgörande fråga. Genom att ta fram klimatneutrala färdplaner för alla delar av verksamheten framtidssäkrar vi Corems affär.

Solceller-kista-hero

För en hållbar framtid.

Även om hållbar utveckling handlar om mycket mer än klimatet är klimatfrågan en av de enskilt viktigaste frågorna och hamnar därför ofta högst upp på agendan. Corems övergripande långsiktiga hållbarhetsmål är att Corems verksamhet ska vara klimatneutral i hela värdekedjan till 2035, och därmed bidra till Parisöverenskommelsens mål om högst 1,5 graders global temperaturökning. Vägen dit består av att:

  • Använda energi effektivare och investera i innovativ teknik.
  • Använda förnybar energi och producera egen el genom att använda taken på våra hus till solceller.
  • Minska klimatutsläppen när vi bygger och renoverar.
  • Miljöcertifiera våra fastigheter.
  • Skapa klimatsmarta kontor och lokaler tillsammans med våra hyresgäster.

Transparens för minskad klimatpåverkan.

För 2021 har Corem sammanställt ett klimatbokslut enligt Greenhouse Gas Protocol scope 1, 2 och 3. Det är första gången Corem redovisar ett klimatbokslut som omfattar alla väsentliga kategorier i scope 3. Även om en stor del data i scope 3 baseras på schabloner och därmed inte ger en helt rättvisande bild, är en transparent och fullständig rapportering ett viktigt steg för att förstå och agera på den klimatpåverkan som verksamheten ger upphov till.

Årets klimatbokslut ligger till grund för vårt fortsatta klimatarbete som både innebär planer för framtagandet av bättre data och målstyrning inom verksamheten. Under 2022 ligger ett stort fokus på att ytterligare definiera bolagets väg mot klimatneutralitet.

Corems klimatbokslut

Corems klimatarbete 2021

Minskad klimatpåverkan

En klimatneutral verksamhet 2035.

Under 2021 antogs nya hållbarhetsmål som höjer ambitionsnivån avseende hållbarhetsarbetet och framför allt gällande Corems klimatpåverkan. För Corem kommer det nya övergripande målet om klimatneutral verksamhet till 2035 vara styrande för allt vi gör långsiktigt inom förvaltning och utveckling av  fastighetsbeståndet.

Läs mer

Byggnation och certifiering

Digitalt verktyg för klimatberäkningar.

Under 2021 startades ett pilotprojekt med syfte att minska klimatpåverkan vid hyresgästanpassningar genom att använda ett digitalt verktyg för klimatberäkningar av material i byggprojekt. Detta kommer att ytterligare öka kunskapen om hur klimatpåverkan från byggprojekt kan minskas.

Läs mer

Centrum för Cirkulärt byggande

Samverkan för cirkulärt byggande.

Corem är med i CCBuild (Centrum för cirkulärt byggande) som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet. Ambitionen är att byggavfall ska ses som en effektiv resurs och en möjlighet att minska klimatpåverkan, med syfte att etablera återbruk som ett normalt förfarande i byggprojekt och fastighetsförvaltning.

Läs mer

Cirkulära arbetssätt

Ökat återbruk i affären.

tt av Corems pilotprojekt för ökat återbruk har tagits fram i Linköping. Genom att ta tillvara på material vid nedmontering i en lokal kan återbrukat material komma till användning i en annan. Arbetssättet minskar både utsläpp och kostnader för såväl Corem som hyresgäst. Klimat- och affärsnytta hand i hand.

Läs mer
Genom nya perspektiv skapar vi miljöer att trivas i för företag, individer och samhällen.

Energi

AI för minskad energiförbrukning.

Energiförbrukning är en av Corems viktigaste miljöaspekter. Bolaget har alltid arbetat med att minska energiförbrukningen och optimera driften, med goda resultat.

Läs mer

Energi

Vi använder våra tak till solcellsanläggningar.

Corems verksamhet ska vara helt fossilfri senast 2030. Ambitionen att bidra till klimatomställningen innebär också att vi producerar egen solel genom att installera solceller på många av våra tak.

Läs mer
elbilio1

Elbilpool och laddplatser

Hållbara tjänster för våra kunder.

Corem ska erbjuda innovativa och hållbara tjänster. Vår investering i bildelningstjänsten Elbilio skapar förutsättningar för hållbart resande tillsammans med över 350 laddplatser.

Läs mer

Energi

100% el från sol-, vind- och vattenkraft.

All el som Corem använder är förnybar och kommer från solel, vind- eller vattenkraft sen många år tillbaka. Målet är att all energi (el, värme, kyla) som används i Corems byggnader ska vara förnybar eller klimatkompenserad senast 2022. Under 2021 ökade andelen till 92 procent.

Läs mer

Miljöcertifierande byggnader

Vi miljöcertifierar och energieffektiviserar.

Corems förvaltningsarbete är baserat på att finnas nära kunderna i det dagliga arbetet. Vi ser det som en förutsättning för nöjda kunder men också för att kunna bedriva vårt aktiva energioptimeringsarbete och skapa förutsättningar för ökad andel miljöcertifierade byggnader.

Läs mer

Energi

Vi minskar utsläpp och driftkostnader.

Med förnybar energi, egenproduktion av solel och ambitiösa energimål minskar Corem sin egen och hyresgästers klimatpåverkan.

Läs mer

Byggnation och certifiering

Vi skapar klimatsmarta kontor.

Genom miljösmart hantering av materialflöden, certifiering och lokala återbrukslösningar bidrar Corem till minskad resursanvändning.

Läs mer

Klimatpåverkan

Vi redovisar alla våra utsläppskategorier.

Transparent och fullständig rapportering av verksamhetens utsläpp ökar kunskapen om Corems klimatpåverkan och hur vi kan arbeta för att minska den.

Läs mer

 

teresa_mattison

Vill du veta mer?

Kontakta vår Hållbarhetschef Teresa Mattisson.

”För mig handlar det om att skapa förtroende och visa hur Corem skapar affärer genom ett hållbarhetsarbete som bidrar till en positiv klimatpåverkan.”

Skicka email