Byggnation och certifiering

Vi skapar klimatsmarta kontor utan att göra avkall på komfort, kvalitet och estetik.

En resurseffektiv verksamhet

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan bland annat genom avfall och materialanvändning. Särskilt klimatpåverkan från ny- och ombyggnationer är en av branschens stora utmaningar. Att ta kontroll över sitt klimatavtryck från byggnationer för att sedan systematiskt kunna minska påverkan är ett stort fokus för Corem och av stor vikt för att nå vårt mål om klimatneutralitet i hela värdekedjan till 2035.

Även miljöcertifieringar och livscykelanalyser är viktiga verktyg för att nå de långsiktiga målen. All nyproduktion av större karaktär miljöcertifieras så att klimatpåverkan från material och avfall kan beräknas. Framåt kommer livscykelanalyser genomföras för all nyproduktion.

Miljöcertifierade byggnader

Vi miljöcertifierar och klimatanpassar.

Corem ska miljöcertifiera byggnader och erbjuda hållbara tjänster till kunderna. En certifiering är en kvalitetssäkring av byggnadens miljöprestanda och långsiktiga förvaltning, därtill genereras gröna tillgångar samt högre marknadsvärde. Certifierade fastigheter stödjer också våra hyresgäster i deras omställningsarbete.

Läs mer

Med cirkulära arbetssätt

Genom miljösmart hantering av materialflöden och lokala återbrukslösningar ser Corem stora möjligheter att bidra till en cirkulär ekonomi. Därför utforskar vi möjligheterna till en ökad användning av cirkulära arbetssätt. Det gör vi genom ett flertal pilotprojekt framför allt kopplat till klimatberäkningar i byggprojekt och ökat användande av återbrukat material vid renovering och hyresgästanpassning.

Genom att använda material och produkter på ett mer effektivt sätt kan både livslängd och värde öka. Samtidigt minskas behovet av ny råvara såväl som deponering av avfall. Med ökad kunskap och kompetens kring cirkulära arbetssätt kan Corem erbjuda klimatsmart lokalanpassning vilket minskar både hyresgästens och Corems klimatavtryck. På så vis skapar Corem kontor att vara stolt över och trivas i.

 

Cirkulära arbetssätt

Ökat återbruk i affären.

Ett av Corems pilotprojekt för ökat återbruk har tagits fram i Linköping. Genom att ta tillvara på material vid nedmontering i en lokal kan återbrukat material komma till användning i en annan. Arbetssättet minskar både utsläpp och kostnader för såväl Corem som hyresgäst. Klimat- och affärsnytta hand i hand.

Centrum för Cirkulärt byggande

Samverkan för cirkulärt byggande.

Corem är med i CCBuild (Centrum för cirkulärt byggande) som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet. Ambitionen är att byggavfall ska ses som en effektiv resurs och en möjlighet att minska klimatpåverkan, med syfte att etablera återbruk som ett normalt förfarande i byggprojekt och fastighetsförvaltning.

Centrum för cirkulärt byggande

Systemstöd för återbruksinventering.

CCBuild (Centrum för Cirkulärt Byggande) är både en plattform och ett nätverk för ökat återbruk men tillhandahåller också systemstöd för återbruksinventering. Verktyget används av Corem i flera återbruksprojekt vilket bidrar till ett systematiserat arbetssätt för cirkulära materialflöden.

Corem och klimatet

Digitalt verktyg för klimatberäkningar.

Under 2021 startades ett pilotprojekt med syfte att minska klimatpåverkan vid hyresgästanpassningar genom att använda ett digitalt verktyg för klimatberäkningar av material i byggprojekt. Detta kommer att ytterligare öka kunskapen om hur klimatpåverkan från byggprojekt kan minskas.

Ett hållbart kontor

Återbruk som framtidslösning

Ett hållbart kontor med fokus på återbruk.

Tillsammans med White Arkitekter och projektpartners omsatte vi våra kunskaper om återbruk och cirkulärt byggande till verklighet och renoverade vårt eget kontor i Kista Gate med utgångspunkt 100% återbruk.

Om projektet
  • 45% av befintliga väggar har bevarats
  • 55% av befintliga väggar (gips och glas) har demonterats och flyttats varav
  • 70% av demonterat material har kunnat återbrukas till nya väggar
  • närmare 100% av tekniska installationer är återanvänt och återbrukat
  • 95% återanvändning av möbler och inredning inkl. upcycling
Läs mer

 

Vi ser fram emot att omsätta kunskaperna från Corems återbrukskontor i framtida projekt och hyresgästanpassningar.

Ulrika Haglert

Affärsenhetschef på Stockholm Norra, Corem

Lokalerna ska kännas inspirerande och förmedla nytänk, kreativitet och spontanitet.

Ulrika Haglert

Affärsenhetschef på Stockholm Norra, Corem

Det är en förmån och unik möjlighet att få vara med och förädla ett hus som mina kollegor ritade för över 20 år sen.

Laura Conradi

Arkitekt och återbruksexpert på White Arkitekter

Energi

Vi minskar utsläpp och driftkostnader.

Med förnybar energi, egenproduktion av solel och ambitiösa energimål minskar Corem sin egen och hyresgästers klimatpåverkan.

Läs mer

Byggnation och certifiering

Vi skapar klimatsmarta kontor.

Genom miljösmart hantering av materialflöden, certifiering och lokala återbrukslösningar bidrar Corem till minskad resursanvändning.

Läs mer

Klimatpåverkan

Vi redovisar alla våra utsläpp.

Transparent och fullständig rapportering av verksamhetens utsläpp ökar kunskapen om Corems klimatpåverkan och hur vi kan arbeta för att minska den.

Läs mer