Corems hållbarhetsarbete

För en hållbar framtid.

Med långsiktighet som utgångspunkt

Sedan Corem bildades har ett långsiktigt synsätt varit en självklar grund för verksamheten. Fastigheterna ska brukas i många år och kunna möta behov som skiftar över tid. Alla delar av verksamheten präglas av att skapa värden inte bara för i dag utan över lång tid. Ett hållbarhetsarbete som är integrerat i alla delar av verksamheten och bidrar till affären säkerställer att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt. Det innebär att kombinera en ekonomiskt hållbar affärsverksamhet med hög affärsetik, socialt ansvarstagande och miljöhänsyn.

Utifrån det fokuserar vi på fyra områden: God affärspartner och långsiktig värdeutveckling, Minskad klimatpåverkan, Attraktiv arbetsgivare samt Hållbar och levande stad.

Corems fokusområden och hållbarhetsmål

 

Fokusområde

God affärspartner och långsiktig värdeutveckling

Genom att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt och ekonomiskt hållbart sätt skapar vi förutsättningar för Corem,
människor och företag att växa. Kombinerat med att nyttja de möjligheter som digitaliseringen ger framtidssäkras affären.

 • Corem ska ha nöjda kunder och långa hyresgästsamarbeten.
 • Corems ska ha god lönsamhet och hög uthyrningsgrad.
 • Andelen grön och hållbarhetsrelaterad finansiering och gröna intäkter ska långsiktigt utgöra så stor andel som möjligt.
 • Corems leverantörer ska arbeta i enlighet med Corems uppförandekod för leverantörer.
Läs mer

 

vallingby-Alternativ-kolumn-höger

Fokusområde

Minskad klimatpåverkan

För både världen och Corem är en klimatomställning i linje med vetenskapen en strategiskt avgörande fråga. Att minska negativ miljö- och klimatpåverkan och bidra till en hållbar utveckling är därför ett av Corems viktigaste fokusområden.

Corems långsiktiga mål

 • År 2035 ska Corems verksamhet vara klimatneutral i hela värdekedjan.
 • År 2030 ska all energi som används i Corems verksamhet vara fossilfri.
 • År 2030 ska den genomsnittliga energianvändningen vara högst 65 kWh/kvm.
 • Corem ska miljöcertifiera byggnader och erbjuda hållbara tjänster till kunderna.
Läs mer

 

Fokusområde

Attraktiv arbetsgivare

En hållbar verksamhet byggs av människorna inom den. Corem ska vara en attraktiv arbetsgivare med sund och säker arbetsmiljö, där personalen trivs med sitt arbete och bidrar till att driva Corem mot dess vision.

 • Corem ska erbjuda en arbetsplats där alla behandlas lika och som präglas av god trivsel och mångfald.
 • Corem ska ha en sund och säker arbetsmiljö med fokus på friska medarbetare och ett hållbart arbetsliv.
 • Corem är ett värderingsstyrt bolag med affärsdrivna och engagerade medarbetare.
Jobba hos oss

 

Söderstaden

Fokusområde

Hållbar och levande stad

Hållbarhet för oss är att vi vill att hela staden ska leva. Tillsammans med hyresgäster och samhället omkring oss fyller vi områden med liv och näring. Det är så vi kan skapa långsiktiga värden.

 • Corem ska utveckla hållbara fastigheter och levande områden.
 • Corem ska verka för att bevara och utveckla ekosystemtjänster i samband med fastighetsutveckling.
Läs mer

God affärspartner och långsiktig värdeutveckling

I grunden för Corems hållbarhetssyn ligger en strävan efter att skapa långsiktiga och hållbara värden. Affärsmässighet, transparens och ett gott samarbete med kunder och affärspartners är hörnstenar i det arbetet.

Att affärer görs på affärsmässiga grunder och att ha ett aktivt antikorruptionsarbete är självklarheter inom Corem. Det gäller även strävan efter transparens och öppenhet i affärsrelationer och informationsgivning. Corems arbete inom området omfattar både eget agerande, samarbete med intressenter och att ta ansvar för de tjänster som köps in.

 

UN Global Compact

Corem stöttar UN Global Compact.

Corem stöttar FN Global Compacts tio principer och försiktighetsprincipen i alla led i sin verksamhet. Nationella och internationella standarder är ett självklart stöd för Corems hållbarhetsarbete.

Läs mer

För investerare


 

teresa_mattison

Vill du veta mer?

Kontakta vår Hållbarhetschef Teresa Mattisson

”För mig handlar det om att skapa förtroende, och visa hur vi skapar affärer genom ett hållbarhetsarbete som bidrar till en positiv klimatpåverkan.”

Skicka email