Transparens för minskad klimatpåverkan.

För 2021 har Corem sammanställt ett klimatbokslut enligt Greenhouse Gas Protocol scope 1, 2 och 3. Det är första gången Corem redovisar ett klimatbokslut som omfattar alla väsentliga kategorier i scope 3. Även om en stor del data i scope 3 baseras på schabloner och därmed inte ger en helt rättvisande bild, är en transparent och fullständig rapportering ett viktigt steg för att förstå och agera på den klimatpåverkan som verksamheten ger upphov till.

Årets klimatbokslut ligger till grund för vårt fortsatta klimatarbete som både innebär planer för framtagandet av bättre data och målstyrning inom verksamheten. Under 2022 ligger ett stort fokus på att ytterligare definiera bolagets väg mot klimatneutralitet. För att ta del av klimatbokslutet i sin helhet se Corems Års- och Hållbarhetsredovisning 2021.

Corems Års- och Hållbarhetsredovisning

Klimatbokslut 2021