GRI-index

Sedan Corem bildades har ett långsiktigt synsätt varit en självklar grund för verksamheten. Fastigheterna ska brukas i många år och kunna möta behov som skiftar över tid. Alla delar av verksamheten präglas av att skapa värden inte bara för i dag utan över lång tid. Ett hållbarhetsarbete som är integrerat i alla delar av verksamheten och bidrar till affären säkerställer att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt.

Corems hållbarhetsredovisning riktar sig i första hand till Corems intressentgrupper; hyresgäster, medarbetare, aktieägare, analytiker, kreditgivare, leverantörer och samhällsaktörer. Corem redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiative (GRI) Standards. Corems hållbarhetsredovisning är tredjepartsgranskad av Ernst and Young AB.

Avsikten är att hållbarhetsredovisningen, tillsammans med Corems årsredovisning och webbplats, ska möta intressenternas informationsbehov och ge en transparent bild av bolagets ekonomiska, miljömässiga och sociala arbete samt resultat. Innehållet i hållbarhetsredovisningen utgår ifrån en löpande dialog med de viktigaste intressentgrupperna och en väsentlighetsanalys som uppdateras årligen med utgångspunkt i Corems mest väsentliga aspekter givet verksamheten och dess påverkan på ekonomi, miljö och socialt.

GRI-index 2021 - Uppdateras inom kort


Allmänna standardupplysningar